Cài đặt Active Directory trên Windows Server 2008

– Microsoft Active Directory cung cấp giải pháp tập trung, quản lý và lưu trữ thông tin về tài nguyên hệ thống mạng trên toàn bộ domain. Bên cạnh đó, Active Directory sử dụng Domain Controllers có nhiệm vụ lưu trữ và phân phối dung lượng lưu trữ cho tất cả người sử dụng trong hệ thống, và thiết lập Windows Server 2008 kiêm luôn vai trò của Domain Controller.- Trong bài viết sau, mình sẽ giới thiệu một số bước cơ bản để tạo mới hệ thống Windows Server 2008 Domain Controller dành cho domain Active Directory.


Hướng dẫn cài đặt Active Directory trên Windows Server 2008

Nội dung bài lab:

  • Nâng cấp máy Windows Server 2008 (BKNP-DC08-01) thành Domain Controller để quản lý miền bachkhoa-npower.vn
  • Cho phép các máy trạm gia nhập vào trong miền: bachkhoa-npower.vn

Các bước cần thực hiện:

  • Cấu hình tên máy tính, địa chỉ IP cho tất cả các máy.
  • Sử dụng lệnh dcpromo để nâng cấp BKNP-DC08-01 thành Domain Controller.
  • Đăng nhập vào máy trạm, gia nhập máy trạm vào Domain Controller.

Yêu cầu chuẩn bị:

  • Chuẩn bị một máy chạy hệ điều hành Windows Server 2008 và một máy Client chạy điều hành Windows 7

Sơ đồ địa chỉ như sau:

Hướng dẫn chi tiết:

* Nâng cấp lên Domain Controller:
– Cấu hình tên máy tính, địa chỉ IP cho tất cả các máy tính.
– Sử dụng lệnh DCPROMO nâng cấp máy BKNP-DC08-01 thành Domain Controller.
– Click vào Start → chọn Run → gõ lệnh: dcpromo

– Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin cấu hình trước khi cài đặt Active Directory.

– Sau khi kiểm tra xong thông tin, quá trình cài đăt Active Directory bắt đầu, chọn Next.

– Tại cửa sổ “Operating System Compatibility”, hệ thống sẽ cảnh báo sự tương thích giữa hệ thống Windows Server 2008 với các hệ thống trước, chọn Next.

– Tại cửa sổ “Choose a Deployment Configuration”, chọn mục Create a new domain in a new forest, chọn Next.

– Tại cửa sổ “Name the Forest Root Domain”, nhập vào tên miền cần quản lý, chọnNext. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tên miền đã mô tả có tồn tại hay không? Nếu tên miền chưa được sử dụng, quá trình cài đặt sẽ qua bước kế tiếp.

– Tại cửa sổ “Set Forest Function Level”, lựa chọn mức độ chức năng trên Forest, chọnNext.

– Tại cửa sổ “Set Domain Function Level”, lựa chọn cấp độ áp dụng trên hệ thống Domain, chọn Next.

Lưu ý: lại 1 lần nữa rằng DC đầu tiên phải là Global Catalog. Trong hầu hết mọi trường hợp, người sử dụng sẽ nhận được thông tin cảnh báo rằng server hiện đang có 1 hoặc nhiều hơn 1 địa chỉ IP động. Gõ lệnh IPCONFIG /all. Tính năng này từ đâu sinh ra? Câu trả lời ở đây là do Ipv6. Trong hệ thống có IPv6 nhưng không sử dụng, bạn có thể bỏ qua cảnh báo như sau:

– Tại cửa sổ “Additional Domain Controller Options”, chọn cài đặt dịch vụ DNS Server, chọn Next.

– Tại hộp thoại kế tiếp, Windows sẽ cảnh báo liên quan đến dịch vụ DNS, chọn Yes.

– Tại cửa sổ “Location for Database, Log Files, and SYSVOL” giữ các thông tin mặc định, chọn Next.

– Tại cửa sổ “Directory Services Restore Mode Administrator Password”, nhập mật khẩu để khôi phục lại dịch vụ danh bạ, chọn Next.

– Tại cửa sổ “Sumary” sẽ tóm tắt lại toàn bộ các phần đã được mô tả, chọn Next.

– Quá trình nâng cấp Windows Server 2008 thành Domain Controller bắt đầu diễn ra.

– Sau khi nâng cấp hoàn tất, nhấn Finish

– Chọn Restart Now để khởi động lại hệ thống.

– Sau Khi khởi động xong lại máy. Vào Start -> chọn Administrative Tools -> chọnActive Directory Users and Computers.

* Gia nhập máy trạm vào Domain controller:

– Cấu hình tên máy tính, địa chỉ IP cho máy client.
– Từ máy BKNP-WRK-01, chọn phải chuột vào My Computer, chọn Properties, chọn mục Change Setting, Chọn Change… nhập tên miền dự tính gia nhập, sau đó chọn OK.

– Hệ thống sẽ yêu cầu nhập UsernamePassword, chọn OK.

– Sau khi hệ thống chứng thực hoàn tất, máy tính sẽ được gia nhập vào trong miền.và khởi động lại máy.


– Đăng nhập vào hệ thống.

– Quá trình gia nhập vào miền thành công