Hướng dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp trên Kloxo

I. LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC CONTROL PANEL KLOXO

Cách khắc phục: Xóa các rules trên firewall bằng lệnh sau:

iptables -F
service iptbales save

II. LỖI FTP “ECONNREFUSED – CONNECTION REFUSED BY SERVER”

Sử dụng các lệnh dưới đây để khắc phục:

yum -y downgrade pure-ftpd
sh /script/upcp
sh /script/cleanup
yum -y update
service xinetd restart

III. LỖI KHÔNG NHẬN DOMAIN

– Sau khi đã khởi tạo gói hosting và add domain vào gói host, nhưng khi truy cập domain thì vẫn hiện trang default của KLOXO. Để xử lý lỗi này cần thực hiện các bước sau:
Khởi động lại VPS hoặc Dedicated server sau khi cài đặt thành công KLOXO.
Tạo gói hosting và tiến hành trỏ domain về gói hosting này (điều này rất quan trọng, lệnh fix sẽ chỉ thực hiện được khi đã có gói hosting được tạo và đã được add domain)
Truy cập vào server qua tài khoản Root SSH.
Chạy lệnh: /script/fixweb (fix lỗi hosting không nhận domain)
Chạy lệnh: /script/fixwebmail (fix lỗi cho webmail)
– Đợi hệ thống tự động fix (từ 30 giây đến 5 phút tùy vào số lượng tài khoản hosting và email có trên server). Sau khi hệ thống báo completed, tiến hành reboot lại server.

IV. LỖI KHÔNG START ĐƯỢC HTTPD TRONG KLOXO

– Cài đặt lại apache:

#yum reinstall httpd

– Update cho apache:

#httpd -v

– Xóa các file sau:

rm -f /home/httpd/conf/domains

rm -f /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf

– Chạy script fix cho các tài khoản hosting trên Kloxo:

#/script/fixweb

#reboot

Trong trường hợp httpd lỗi nghiêm trọng, nên đăng nhập vòa Kloxo backup toàn bộ dữ liệu sau đó tiến hành cài đặt lại VPS và Kloxo, sau đó restore lại với bản backup từ trước.