9 bài thực hành để trở thành quản trị mạng chuyên nghiệp (p1)

Phần 1 – Trình độ cơ bản Bài thực hành 1: Cấu hình TCP/IP Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của nhà quản trị mạng là cấu hình thiết lập TCP/IP. Nếu một mạng không sử dụng giao thức cấp phát động DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), nghĩa là tự động quản lý

Reset MySQL root password

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để reset lại mật khẩu này. Stop MySQL service sudo /etc/init.d/mysql stop Start mysqld sudo mysqld --skip-grant-tables & Đăng nhập mysql dưới quyền root: mysql -u root mysql Thay thế your_new_password bằng mật khẩu mới: UPDATE user SET Password=PASSWORD('your_new_password')

Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Để sử dụng bạn chỉ cần sử dụng dòng lệnh sau wget http://hocvps.com/scripts/plugin/backupallwp.sh && chmod +x backupallwp.sh && ./backupallwp.sh Bạn cần cài đặt zip trước nếu chưa cài: yum -y install zip Sau đó chương trình sẽ quét toàn bộ website đang hoạt động cùng với thông tin database MySQL để bạn có thể lựa

Cấu hình nâng cao cho CSF để bảo vệ VPS

Bài viết trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt ConfigServer & Firewall (CSF), hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cách cấu hình cho CSF để có thể bảo vệ VPS chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Để cấu hình cho CSF, bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung

Cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF) trên CentOS

ConfigServer Security & Firewall (hay CSF) là một firewall rất phổ biến và hiệu quả được sử dụng trên các server Linux hiện nay. Bên cạnh những tính năng cơ bản như một firewall, CSF còn có những chức năng bảo mật nâng cao khác như ngăn chặn flood login, port scans, SYN floods… 1. Cài

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: http://tinhoc24h.com/tong-quan-bao-mat-server-linux-centos.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau: Cài đặt module Apache mod_rewrite Mở file cấu hình Apache nano /etc/httpd/conf/httpd.conf Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride

Chia sẻ máy In – Printer trong mạng LAN

Việc chia sẻ một máy in trong một doanh nghiệp là hết sức cần thiết chính vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn cách để chia sẻ một máy in cho nhiều máy tính cùng in chung. Bước 1: Cài đặt máy in tại một máy tính nhất định tạm gọi máy