Reset MySQL root password

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để reset lại mật khẩu này.

Stop MySQL service

sudo /etc/init.d/mysql stop

Start mysqld

sudo mysqld --skip-grant-tables &

Đăng nhập mysql dưới quyền root:

mysql -u root mysql

Thay thế your_new_password bằng mật khẩu mới:

UPDATE user SET Password=PASSWORD('your_new_password') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

Các thao tác trên CentOS cũng tương tự.