Tắt máy tính bằng cách gửi mail từ điện thoại

Nếu bạn quên tắt máy tính khi có việc gấp hay như mình thường treo máy tưởng đi có 5, 10 phút nhưng có hôm đi 3, 4 tiếng mới về hoặc như treo máy download chẳng hạn. Bạn có thể Shutdown máy ở mọi nơi chỉ cần gửi mail thông qua chiếc điện thoại của mình.

auto shutdown to email 1

Yêu cầu để làm được thủ thuật này:

– Microsoft Outlook và phải được cấu hình email account.

– Máy tính phải có kết nối Internet

– Máy tính hoặc Mobile có kết nối Internet và có thể gửi mail.

Bước 1: Tạo Batch File, mở Notepad và điền dòng lệnh:

C:\windows\system32\shutdown -s -f -t 01

auto shutdown to email 2

ý nghĩa thông số:

-s : shutdown, -f: force (bắt buộc tắt nếu đang mở ứng dụng nào đó)

01: sau 1 giây

Bước 2: Save lại và đặt là Shutdown.bat

auto shutdown to email 3

Bước 3: Cấu hình Microsoft Outlook

Mở Microsoft Outlook ->Tools -> Options -> mail setup

auto shutdown to email 4

auto shutdown to email 5

Nếu chưa cấu hình Email Account thì chọn Email Account để cấu hình. chọn New

auto shutdown to email 6

Choose E-mail Service: ở đây mình chọn account Gmail nên để mặc định.

auto shutdown to email 7

Khai báo Account và Password

auto shutdown to email 8

auto shutdown to email 9

Sau khi cấu hình Email Account xong chọn Send/Receive

Check box như hình và set thời gian tự send/receive (ở đây mình set 1 minutes để refresh liên tục).

auto shutdown to email 10

Sau đó quay lại Tools chọn Rules and Alerts

auto shutdown to email 11

Click E-mail Rules và chọn New Rule…

auto shutdown to email 12

Chọn Check message when they arrive và chọn Next

auto shutdown to email 13

Check vào with specific words in subjecton this machine only

auto shutdown to email 14

Sau đó click vào with specific words in subject: bấm Add rồi OK

auto shutdown to email 15

Sau khi bấm OK thì cửa sổ quay về Rule Wizard lại, ta check Delete itStart application. Click vào Start application rồi browse về file shutdown.bat rồi finish.

auto shutdown to email 16

Bạn sẽ thấy Rule shutdown được tạo, bấm OK

auto shutdown to email 17

Sau đó dùng điện thoại hoặc máy tính gửi mail đến địa chỉ đã cấu hình trên outlook và trên phần subject của mail điền chữshutdown , vì khi nãy ta đã chọn hành động ” cứ Subject trong mail là shutdown thì thực thi file shutdown.bat”

Thế là máy tính bạn được tắt.