Triển khai Office 2007 bằng GPO trên MS Windows Server 2003

I. Giới thiệu:
– Bạn là IT của công ty với quy mô gồm nhiều máy tính, bạn không thể đến từng máy để cài đặt phần mềm. Vì vậy, chúng ta phải triển khai các phần mềm bao gồm cả Product Key chẳng hạn như MS Office 2007 trên Windows Server 2003.

II. Thực hiện:

– Bước 1: Copy source Office 2007 vào server và Share.
– Bước 2: Copy đoạn code trên site của MS http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179134%28v=office.12%29.aspx vào Notepad và save lại với tên Office2007.bat
– Bước 3: Sửa đường dẫn trên file Office2007.bat

Edit:
– Bước 4: Mở file config.xml
– Và sửa lại các thông tin để cài đặt tự động và nhập Product Key
Sau đó, lưu lại file config.xml

– Bước 5: Triển khai GPO
Start -> Run, gõ gpmc.msc

– Đặt Tên GPO
– Chọn Computer Configuration -> Windows Settings -> Scripts
– Chọn Startup, Properties
– Chọn Show Files, copy file Office2007.bat
– Click Add > Browse…
-> Apply -> OK

* Chỉnh thời gian chờ cho group policy scripts:
Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Scripts -> Maximum wait time for group policy scripts, chọn Enabled và Seconds = 0

* Triển khai cài đặt Office cho OU Ketoan

– Move các computer cần cài đặt Office 2007 vào OU Ketoan.
– Chọn OU Ketoan và Link an Existing OU…

gpupdate /force

* Kiểm tra:
– Restart máy client
– Logon với user kt1

Quá trình triển khai cài đặt MS Office 2007 trên các máy client hoàn tất